Chương trình định cư đầu tư của Chính phủ Victoria ngừng nhận các đơn đề cử cho thị thực 188A sau 5 giờ chiều (AEST) Thứ Hai, ngày 31 tháng 5 năm 2021.

Điều này sẽ đảm bảo rằng Chính phủ Victoria có thể đánh giá tất cả các đơn xin đề cử phân loại 188 đã nộp trước khi Bộ Nội Vụ thực hiện các thay đổi đối với các yêu cầu về đổi mới Doanh nghiệp và Thị thực Nhà đầu tư vào ngày 1 tháng 7 năm 2021.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Như vậy chỉ còn khoảng hơn 45 ngày để hoàn tất hồ sơ trước khi những chính sách mới được áp dụng. Hy vọng các nhà đầu tư sẽ nắm bắt kịp thời thông tin để có sự lựa chọn đầu tư thích hợp nhất.

AMRC tự hào có thể cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh và tối ưu cho các bạn đủ điều kiện và con đường định cư tại Úc sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa

 

 

 

ARMC Việt Nam